Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Informacje dla pracodawców
Przepisy prawa o badaniach profilaktycznych (zbiór aktów)
 1. Kodeks Pracy – Dział X.
 2. Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
  pracy).
 3. Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).
 4. Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach).
 5. Dziennik Ustaw Nr 114 z 1996 r., poz. 545 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) oraz Dziennik Ustaw nr 127 z 2002 r., poz. 1092.
 6. Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
 7. Dziennik Ustaw Nr 120 z 1997 r., poz. 768 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania)
 8. Dziennik Ustaw Nr 37 z 2003 r., poz. 328 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).
 9. Dziennik Ustaw Nr 42 z 2006 r., poz. 292 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią).
 10. Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych).
 11. Dziennik Ustaw Nr 133 z 2006 r., poz. 939 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 12. Dziennik Ustaw Nr 132 z 2006 r., poz. 928 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 13. Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
 14. Dziennik Ustaw Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, z późn. zm. (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
 15. Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach art. 6 i 7 (Dz. U. Nr 126 poz. 1384 z 2001 r. ze zmianami – Dz. U. Nr 199, poz. 1938 z 2003 r.
 16. Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 (tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).
 17. Dziennik Ustaw Nr 89 z 2007 r, poz. 589 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
Umowa na usługi medyczne

Z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593) oraz Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz.1416) wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany (art. 12) zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. Zgodnie z art. 22 ustawy pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w kodeksie pracy.

W związku z tym proponujemy Państwu podpisanie stosownej umowy z naszą placówką.

Badania medycyny pracy

Badaniom wstępnym muszą być poddane wszystkie osoby:

 • starające się o pracę,
 • młodociani,
 • wszyscy aktualnie zatrudnieni
 • pracownicy, którym zmienia się stanowisko pracy (na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki).

Badaniom wstępnym podlegają pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu.

Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Opinie lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń, a pracodawca jest zobowiązany do ich przechowywania w aktach osobowych.

Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

 

W celu przeprowadzenia badań profilaktycznych zakład pracy musi wystawić skierowanie zawierające:

 • określenie miejsca pracy,
 • określenie stanowiska oraz rodzaju pracy,
 • określenie rodzaju badań (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • informację o ewentualnym posiadaniu przez pracownika grupy inwalidzkiej.

Uwaga! Badania wstępne są obowiązkowe. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego: brak przeciwwskazań do pracy.

 

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, jednak ich częstotliwość nie jest jednakowa dla każdego zatrudnionego i zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy przechodzą badania okresowe z częstotliwością:

 • co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
 • co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
 • co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
 • co 5 lat – pracownicy biura niekorzystający z komputerów.

Termin badania okresowego powinien zawsze zostać określony w zaświadczeniu lekarskim wydanym po badaniu wstępnym lub poprzednim badaniu okresowym i może być inny w zależności od sytuacji zdrowia pracownika.

W przypadku zmiany pracodawcy termin ważności zaświadczenia wydanego w czasie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy traci ważność.

 

Badania kontrolne powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby. Pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do ponownego zatrudnienia na określonym stanowisku.

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
 • przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według ustalonego wzoru, a lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje je pracownikowi i pracodawcy.

Poza świadczeniami z zakresu badań profilaktycznych pracodawca obowiązany jest sfinansować koszt profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Zakres ww. badań lekarskich oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że zakres:

 1. badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia; przy czym zakres tych badań może zostać poszerzony przez lekarza je przeprowadzającego o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika; w takiej sytuacji specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego,
 2. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje:
 • przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w przypadku:
 • konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 K.p.),
 • stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać· pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 i 2 K.p.),
 • stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 K.p.),
 • stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie został on uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 231 K.p.),
 • wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających zagrożenie wystąpienia choroby zawodowej, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników,
 • wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia pracowników oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wiążą się z pracą wykonywaną w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – w razie gdy pracownicy wykonują pracę w tych warunkach,
 • uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 237 12 K.p.
Badania kierowców – kandydaci, pracujący

Aby uzyskać prawo jazdy każdej kategorii obowiązkowe jest otrzymanie orzeczenia od lekarza uprawnionego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oprócz badania lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie innych badań dodatkowych w zależności od kategorii prawa jazdy. Zakres badań szczegółowo określają przepisy.

 

Prowadzimy badania:

 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • operatorów dźwigów, koparek, suwnic, wózków widłowych i innych gdzie praca wymaga pełnej sprawności psychofizycznej.
Szczepienia ochronne

W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu określonych przepisami czynności zawodowych.

Pracodawca lub zlecający wykonanie prac ma obowiązek poinformować pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego. Koszty przeprowadzania powyższych szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Pracodawca może dobrowolnie sfinansować w całości lub części (np. koszt usługi) inne szczepienia ochronne np. przeciwko grypie. Jednakże tylko od woli pracownika zależy poddanie się powyższemu nieobligatoryjnemu szczepieniu. Szczepienia przeciw grypie nie należą do obowiązkowych badań lekarskich pracowników, które pracodawca ma obowiązek sfinansować i zapewnić pracownikowi zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

WYKAZ STANOWISK PRACY ORAZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WSKAZANYCH DO WYKONYWANIA PRACOWNIKOM PODEJMUJĄCYM PRACĘ LUB ZATRUDNIONYCH NA TYCH STANOWISKACH

 

Lp. Określenie stanowiska pracy Szczepienie ochronne
1. stanowiska pracy, na których występuje narażenie na kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny chorych) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
2. stanowiska pracy, na których wykonywanie pracy związane jest z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
3. stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
4. stanowiska pracy wymagające częstego kontaktu z glebą przeciw tężcowi
5. stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi przeciw tężcowi
6. osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z obsługą osób przyjeżdżających z obszarów występowania błonicy lub osoby wyjeżdżające na te obszary przeciw błonicy
7. stanowiska pracy w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
8. stanowiska pracy związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub stanowiska pracy wymagające kontaktu z nietoperzami przeciw wściekliźnie
9. stanowiska pracy na obszarach występowania zachorowań na żółtą gorączkę, jeżeli tak stanowią przepisy danego kraju przeciw żółtej gorączce
10. stanowiska pracy związane z diagnostyką duru brzusznego i innych schorzeń jelitowych oraz stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi przeciw durowi brzusznemu
11. pracownicy wypasający zwierzęta w warunkach potencjalnego zagrożenia ukąszeniem przez kleszcze w szczególności w obszarach endemicznych występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
12. stanowiska pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich przeciw tężcowi
13. osoby zatrudnione w rejonach endemicznego występowania japońskiego zapalenia mózgu
przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu
przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu

Źródło: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. Nr 250, poz. 2113).

 

Szczepienia p/grypie

Grypa jest wirusową chorobą zakaźną, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Jest jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi. Jeśli nie chcemy chorować powinniśmy się zaszczepić.

Szczepionka przeciw grypie jest to szczepionka zawierająca antygeny powierzchniowe i elementy struktury wewnętrznej wirusa grypy typu A i B powodująca czynne uodpornienie przeciwko grypie. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie powikłań pogrypowych. Powikłania pogrypowe mogą być niezwykle poważne, a w konsekwencji mogą prowadzić nawet do śmierci. Najczęstsze powikłania to: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zespół wstrząsu toksycznego, zapalenie mięśni, zapalenie mózgu.

Szczepienia przeciwko grypie są zalecane szczególnie osobom przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek), osobom w podeszłym wieku ze względu na słabszą odporność organizmu, osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi, bądź pracującym na otwartej przestrzeni.

Szczepienia przeciw grypie mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Bywają różne teorie na temat zalet, czy wad tego rodzaju szczepienia. Ale z pewnością mają wiele korzyści, gdyż zmniejszają ryzyko zachorowania na grypę oraz wystąpienia powikłań. Poza tym lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto robić wszystko, by ryzyko zachorowania zmniejszyć do minimum.

P/wskazania:

 • osoby uczulone na kurze białko i niektóre antybiotyki, gdyż ich śladowe ilości znajdują się w każdej szczepionce
 • osoby, u których szczepionka wywołała reakcje alergiczną
 • dzieci do 6 m-ca życia tylko po konsultacji z lekarzem!
 • kobiety w pierwszym trymestrze ciąży – po konsultacji z lekarzem
 • osoby w ostrej fazie infekcji z podwyższoną temperaturą,

Zawsze przed szczepieniem należy zasięgnąć opinii lekarza!!!

Najlepiej szczepić się przed początkiem sezonu grypowego, gdyż od zaszczepienia do nabrania odporności muszą minąć co najmniej dwa tygodnie, ale zawsze warto zaszczepić się nawet wtedy, gdy wokół rośnie liczba zachorowań na grypę i temu podobne schorzenia.

 

Zapraszamy na szczepienia do naszej przychodni zarówno osoby indywidualne jak i grupy pracowników !!!

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Zgodnie z w/w rozporządzeniami na badanie dla celów sanitarno – epidemiologicznych kieruje pracownika – pracodawca. Mają one na celu wykluczenie (lub wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością albo do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (służba zdrowia, oświata, hotelarstwo itp.). Lekarz wykonujący badanie wyznacza zakres niezbędnych badań dodatkowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) W skład badania do celów sanitarno – epidemiologicznych wchodzi: badanie lekarskie i laboratoryjne. Badanie laboratoryjne polega na trzykrotnym badaniu kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C i innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.

Badaniu podlegają wszyscy, którzy wykonują prace gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133 poz 939).

Badania psychotechniczne
 • kierowców,
 • operatorów wózków widłowych,
 • operatorów pulpitów sterowniczych,
 • suwnicowych,
 • osób ubiegających się lub posiadających broń
 • oraz innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających sprawności psychofizycznej

 

Na badania należy zgłaszać się wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu!

Napisz do nas

  Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

  « * » - pola wymagane